Якість електропостачання та електричної енергії

Перелік показників якості послуг з постачання електричної енергії, порядок та розмір компенсації за їх недотримання

Перелік показників якості послуг з постачання електричної енергії, порядок та розмір компенсації за їх недотримання регламентований постановою НКРЕКП від 12.06.2018 року №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання».

Стандарти якості надання послуг електропостачальника регламентовані розділом 4 постанови НКРЕКП від 12.06.2018 року №375.

Порядок надання компенсації споживачам за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання регламентований розділом 6 постанови НКРЕКП від 12.06.2018 року №375.

Розмір компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника обумовлений Додатком №2 до постанови НКРЕКП від 12.06.2018 року №375.

Підпункт Порядку

Гарантований стандарт

Розмір компенсації споживачам, грн

Періодичність надання

побу товим

непобутовим

малим непобутовим

іншим

Підпункт 1 пункту 4.3 глави 4

Надання даних про споживання електричної енергії

5 роб. днів

200

400

600

одноразово

Підпункт 2 пункту 4.3 глави 4

Розгляд звернень/скарг/ претензій споживачів

30 днів

200

400

600

одноразово

розгляд звернень/скарг/ претензій споживачів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу комерційного обліку

45 днів

200

400

600

одноразово

Підпункт 3 пункту 4.3 глави 4

Розгляд звернення споживача щодо перевірки правильності рахунка за електричну енергію

5 роб. днів

200

400

600

одноразово

Підпункт 4 пункту 4.3 глави 4

Урахування суми відповідної компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг оператора системи у кінцевому рахунку споживача за електричну енергію

30 днів

200

400

600

одноразово

Підпункт 5 пункту 4.3 глави 4

Виставлення рахунка електропостачальником (у паперовій або електронній формі)

Строк, визначений договором та/або ПРРЕЕ

100

200

400

одноразово за зверненням споживача

Підпункт 6 пункту 4.3 глави 4

Виставлення рахунка електро-постачальником з правильними даними про ціну, вартість та обсяг спожитої електричної енергії

100

200

400

одноразово за зверненням споживача

ЗАЯВА про надання компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання (БЛАНК ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ).

Звіт щодо показників якості послуг з постачання електричної енергії 2019 (1 квартал)

Звіт щодо показників якості послуг з постачання електричної енергії 2019 (2 квартал)

Звіт щодо показників якості послуг з постачання електричної енергії 2019 (3 квартал)

Звіт щодо показників якості послуг з постачання електричної енергії 2019 (4 квартал)

Звіт щодо показників якості послуг з постачання електричної енергії 2020 (1 квартал)

Звіт щодо показників якості послуг з постачання електричної енергії 2020 (2 квартал)

Звіт щодо показників якості послуг з постачання електричної енергії 2020 (3 квартал)

Звіт щодо показників якості послуг з постачання електричної енергії 2020 (4 квартал)

Звіт щодо показників якості послуг з постачання електричної енергії 2021 (1 квартал)

ІНФОРМАЦІЯ щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг 2019.

ІНФОРМАЦІЯ щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг 2020.

Результати моніторингу дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів

Період

Скарги на недотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів, наявність/відсутність

1-й квартал 2020 року

відсутні

2-й квартал 2020 року

відсутні

3-й квартал 2020 року

відсутні

4-й квартал 2020 року

відсутні

1-й квартал 2021 року

відсутні

2-й квартал 2021 року

відсутні

3-й квартал 2021 року


Якість електричної енергії

Якість електричної енергії — це сукупність властивостей електричної енергії відповідно до встановлених стандартів, які визначають ступінь її придатності для використання за призначення.

Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – КСР), параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» (далі – ДСТУ EN 50160:2014).

Основні показники якості електричної енергії визначені у пунктах 11.4.7 – 11.4.12 глави 11.4 розділу XІ КСР.

Стандартна номінальна напруга Uн для мереж низької напруги загального призначення має значення 220 В між фазним і нульовим проводом або між фазними проводами: — для трифазних чотирипровідних мереж: Uн = 220 В між фазним та нульовим проводом; — для трифазних трипровідних мереж: Uн = 220 В між фазними проводами.

Зміна напруги не повинна перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги. Частота напруги електропостачання для мереж низької напруги має бути в межах:

1) для систем, які синхронно приєднані до ОЕС України — 50 Гц ± 1 % протягом 99,5 % часу за рік та 50 Гц + 4 % ( — 6 %) протягом 100 % часу;

2) для систем без синхронного приєднання до ОЕС України — 50 Гц ± 2 % протягом 99,5 % часу за рік та 50 Гц ± 15 % протягом 100 % часу.

Непарні гармоніки

Парні гармоніки

не кратні 3

кратні 3

порядок

відносна амплітуда

порядок

відносна амплітуда

порядок

відносна амплітуда

5

6,00%

3

5,00%

2

2,00%

7

5,00%

9

1,50%

4

1,00%

11

3,50%

15

1,50%

6…24

0,50%

13

3,00%

21

0,50%



17

2,00%





19

1,50%





23

1,50%





25

1,50%





Показник довготривалого флікера (мерехтіння), спричиненого коливанням напруги, для мереж низької напруги має бути меншим або рівним 1 для 95 % часу спостереження.

95 % середньоквадратичних значень складника зворотної послідовності напруги електропостачання, усереднених на 10-хвилинному проміжку, для мереж низької напруги мають бути в межах від 0 % до 2 % від складника напруги прямої послідовності.

95 % середньоквадратичних значень напруги кожної гармоніки, усереднених на 10-хвилинному проміжку, для мереж низької напруги мають бути меншими або рівними наступним значенням:

Сумарний коефіцієнт гармонічних спотворень напруги електропостачання, ураховуючи всі гармоніки до 40-ї включно, для мереж низької напруги має бути меншим чи рівним 8 %.

Показники якості електричної енергії для мереж середньої та високої напруги, методи випробування та інші характеристики якості електроенергії наведені у ДСТУ EN 50160:2014.

Взаємовідносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником та споживачем, а також їх взаємовідносини з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії, у тому числі операторами системи розподілу (далі – ОСР), регулюються Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), та які набрали чинності 11 червня 2018 року. Положеннями пункту 8.2.2 глави 8.2 розділу VІІІ ПРРЕЕ встановлено, що у разі надходження претензії/скарги споживача щодо якості електричної енергії ОСР розглядає її протягом 15 днів з дня отримання претензії/скарги, а у разі проведення вимірювань показників якості електричної енергії в точці розподілу електричної енергії – протягом 30 днів.

Розгляд претензій та скарг споживачів щодо показників якості електричної енергії, вимірювання показників якості електричної енергії, претензій щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок недотримання ОСР показників якості електропостачання, зокрема внаслідок недотримання показників якості електричної енергії та перерв в електропостачанні, здійснюється відповідно до вимог КСР. Порядок розгляду скарг/претензій споживачів щодо показників якості електричної енергії визначений у пунктах 13.2.2 – 13.2.12 глави 13.2 розділуXІІI КСР. Так, за результатами розгляду скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії ОСР надає відповідь споживачу у письмовій формі, яка повинна містити інформацію щодо:

1) у разі визнання скарги/звернення/претензії обґрунтованою: — причин недотримання показників якості електричної енергії; — заходів та строків стосовно усунення ОСР причин недотримання показників якості електричної енергії або проведених робіт, якщо причини недотримання показників якості електричної енергії було усунуто під час розгляду скарги; — результатів вимірювання параметрів якості електричної енергії у разі його проведення;

2) у разі визнання скарги/звернення/претензії такою, що не підлягає задоволенню: — документів, що підтверджують порушення споживачем вимог КСР або нормативно-технічних документів, внаслідок чого параметри якості електричної енергії в точці розподілу споживача не відповідають показникам, визначеним КСР; — результатів вимірювання параметрів якості електричної енергії, що підтверджують дотримання ОСР нормативних показників якості електричної енергії.

ОСР може направити свого представника в узгоджений зі споживачем час для аналізу можливих причин недотримання показників якості електричної енергії та/або проведення
необхідного вимірювання й подальшого надання відповіді споживачу.

Представник ОСР у разі необхідності проводить вимірювання параметрів якості електричної енергії в точці розподілу протягом не менше 7 календарних днів за виключенням часу тривалості перерв в електропостачанні. ОСР може зменшити тривалість вимірювання або не проводити вимірювання у разі визнання факту недотримання показників якості електричної енергії в точці розподілу електричної енергії споживача. У разі неможливості встановлення вимірювального засобу в точці розподілу вимірювання проводиться якнайближче до точки розподілу.

У разі проведення вимірювання на території споживача він має забезпечити відповідні умови для місця встановлення вимірювального засобу, які забезпечать захист цього засобу вимірювання від несанкціонованого втручання в його роботу протягом проведення вимірювання параметрів якості електричної енергії, а ОСР встановлює засіб вимірювання параметрів якості електричної енергії після забезпечення відповідних умов для встановлення даного засобу.

Усі витрати, пов’язані із вимірюванням параметрів якості електричної енергії, покриває ОСР. Споживач за письмовою згодою ОСР має право сам організувати проведення таких вимірювань, при цьому проводити вимірювання може організація, яка має відповідні повноваження або дозволи.

Дані, отримані за допомогою таких засобів, є доказом при розгляді скарги/звернення/претензії щодо показників якості електричної енергії. ОСР повинен відшкодувати витрати споживача на організацію проведення вимірювань у разі підтвердження факту недотримання показників якості електричної енергії.

У разі встановлення споживачу електронного лічильника з функцією вимірювання параметрів відхилення напруги, що здійснюється відповідно до вимог розділу VI КСР, ОСР за згодою споживача використовує результати таких вимірювань при розгляді скарги/звернення/претензії щодо показників якості електричної енергії. При цьому вимірювання параметрів якості електричної енергії іншими засобами не проводиться. ОСР зобов’язаний усунути причини недотримання показників якості електричної енергії протягом 30 днів у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ОСР або 180 днів у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі.

Перебіг строку усунення причин недотримання показників якості електричної енергії розпочинається з дня, наступного за днем, коли ОСР став відомий факт недотримання показників якості електричної енергії за результатами проведення вимірювання або з дня, наступного за днем отримання скарги/звернення/претензії споживача, якщо ОСР уже були відомі причини недотримання показників якості електричної енергії. ОСР після усунення причини недотримання показників якості електричної енергії письмово повідомляє споживача про проведені роботи.

У разі незгоди з результатами розгляду скарги/звернення/претензії щодо показників якості електричної енергії споживач може звернутися до НКРЕКП. Разом з тим, відповідно до підпункту 2 пункту 4 Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 77, відповідно до покладених на Державну інспекцію енергетичного нагляду України (далі – Держенергонагляд), здійснює державний енергетичний нагляд, зокрема, за електричними установками і мережами учасників ринку (крім споживачів); дотриманням учасниками ринку (крім споживачів) вимог правил та інших нормативно-правових актів і
нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних установок і мереж, а саме, за забезпеченням надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам. Тому з питань технічного стану електричних установок і мереж споживачі можуть звертатися до Держенергонагляду для розгляду та вжиття відповідних заходів у межах його компетенції.